Predigten vom 30. Nov. 2008 - 1. Adventsonntag (B)